Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Tomerin Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisterija tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2021. Viimeisin muutos 2.7.2024


1. Rekisterinpitäjä
Tomerin Oy
Y-tunnus 2817123-8
Katrinpolku 12, 96400 Rovaniemi
asiakaspalvelu@tomerin.fi
www.tomerin.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sari Lahdenperä sari.lahdenpera@tomerin.fi 040-1815019


3. Rekisterin nimi
Tomerin Oy:n asiakasrekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen,
toimeksiantojen toteuttamiseen, projektihallinnon ylläpitämiseen, palveluiden
myyntiin ja markkinointiin, asiakkaille tiedottamiseen.
Rekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty.
Tietoja voidaan käyttää kuitenkin rekisterinpitäjän muissa omissa rekistereissä sekä
oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia
tietojen jatkokäsittelyn kannalta (esim. palvelukuvaus, palvelusopimuksen sisältö ja
käyntien tiheys). Asiakasrekisteriin kerätään ja talletetaan rekisteröidystä seuraavat
tiedot:
• Yhteyshenkilön nimi (tarvittaessa edunvalvoja/ omainen)
• Yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
• Yrityksen nimi
• Yrityksen yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite, yhteyshenkilö)
• Laskutustiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaan suostumuksella häneltä
itseltään tai hänen edunvalvojaltaan. Rekisteriä päivitetään asiakkaalta ja
palvelusuhteen eri vaiheissa saaduilla tiedoilla.
Tietoja kerätään myös www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista
ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta
myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet
noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan
riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon
täydentämistä tai tietojen poistamista rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa
hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai vaatia niiden poistamista, pyyntö
tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tomerin.fi.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).